เอกสารนักลงทุน

 

 

วันที่/เวลา

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

19 ก.พ. 2564   ข้อบังคับของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) pdf icon
05 ต.ค. 2563  Warrant-6 No.4  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 4 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 4 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (EMC-W6) pdf icon
08 เม.ย. 2563  Warrant-6 No.3  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 3 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 3 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (EMC-W6) pdf icon
03 เม.ย. 2562   รายงานประจำปี 2562 pdf icon
    Annual Report EMC 2019 pdf icon
    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 pdf icon
    Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2019 pdf icon
27 ก.ย. 2562  Warrant-6 No.2  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 2 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (EMC-W6) pdf icon
18 เม.ย. 2562   รายงานประจำปี 2561 pdf icon
    Annual Report EMC 2018 pdf icon
    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 pdf icon
    Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2019 pdf icon
21 มี.ค. 2562  Warrant-6 No.1  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 1 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ครั้งที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EMC-W6) pdf icon
27 เม.ย. 2561   รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 pdf icon
18 เม.ย. 2561   รายงานประจำปี 2560 pdf icon
    Annual Report EMC 2017 pdf icon
    ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 pdf icon
    Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2018 pdf icon
09 ก.ย. 2560  Warrant-W5 (ครั้งสุดท้าย)  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่สุดท้าย (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่สุดท้าย (อังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งสุดท้าย (EMC-W5) pdf icon
10 เม.ย. 2560  Warrant-W5 No.5  
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่.5 (ภาษาไทย) pdf icon
   การกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามาญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ครั้งที่.5 (อังกฤษ) pdf icon
   แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (EMC-W5) pdf icon
10 เม.ย. 2560   รายงานประจำปี pdf icon