คณะกรรมการ

  k chanachai rvs  
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
k ratchai k voravit
นายรัฐชัย ภิชยภูมิ
นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

k Matee k praomart
ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิริวิชัย นางสาวเพรามาตร หันตรา

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

k taveesri k yaovarin
นางสาวทวีศรี วิทยาธิปัตย์
ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

k pannatee  
นายปัณณธีร์ ศรีว่องไทย
 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ